Розвиток здоров’язбережувальної компетентності здобувачів професійної освіти на уроках охорони праці

 

Шукалюк Г. П. Розвиток здоров’язбережувальної компетентності здобувачів професійної освіти на уроках охорони праці // Збірник наукових праць УДТПУ. Умань: УДТПУ, 2018. – ч.2. – С.272–281.

Видання затверджено постановою Президії ВАК України 16 грудня 2009 р. № 1-05/6 перелік 4 (Бюлетень ВАК № 1, 2010 р.) та перереєстровано 12 травня 2015 р. № 528 як наукове фахове видання щодо публікації наукових досліджень з галузі педагогічних наук. Індексується у Міжнародних наукометричних базах Index Copernicus та Google Scholar.

 

"Розвиток здоров’язбережувальної компетентності здобувачів професійної освіти на уроках охорони праці"

"Development of the health-saving competence of vocational school students on lessons of the occupational safety and health"

 

Анотація. У статті виявлено можливості інтеріоризації ідей здоров’язбереження в процесі вивчення охорони праці. Окреслено шляхи використання суміжних із педагогікою наук, зокрема психології, для оптимізації викладання охорони праці та формування в учнів рис характеру, які сприяють безпечній праці. Розвиток здоров’язбережувальної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників розглянуто як один із способів зниження рівня виробничого травматизму в транспортній галузі.

Ключові слова: охорона праці, здоров’язбереження, безпека, цінності, професійна освіта, педагогіка, транспортна галузь

 

Annotation. The article discloses the features of the development of health-saving competence of seekers of vocational (professional) education on the occupational safety and health lessons. The possibilities of interiorization of ideas of health preservation in the process of studying the occupational safety and health are revealed. The implementation of educational technologies in the teaching and educational process that can contribute to the formation of students' focus on occupational safety is considered as one of the conditions for creating a health-saving environment for vocational schools. Orientation of young people on abidance of the occupational safety standards and their understanding of the connection between safety and career success is seen as one of the tasks of vocational schools; this is due to the fact that it is in vocational schools that the student's educational activities are aimed at acquiring work skills. The process of developing the health-saving competence of vocational school students is viewed as a consequence of the formation of a sense of responsibility for preserving the life and health of one's own and surrounding people and is associated with the awareness of each person's contribution to work safety. The ways of using sciences allied to pedagogy, in particular psychology, are outlined, to optimize the teaching of the occupational safety and health and to form character traits of students that promote safe behavior. The development of the health-saving competence of future qualified workers is considered as one of the ways to reduce the level of industrial injuries in the transport industry.

Key words: occupational safety and health, health-saving, safety, values, vocational education, pedagogy, transport industry

 

Повний текст статті можна скачати нижче:

 

Категорія: