Позитивний підхід до вивчення охорони праці

Шукалюк Г. П. Позитивний підхід до вивчення охорони праці // Крок за кроком до вершин професійної майстерності. Збірник матеріалів школи передового педагогічного досвіду.  Рівне: НМЦ ПТО, 2018.  С. 30–32.

 

Сьогодні перед професійно-технічними навчальними закладами стоїть завдання задовольнити потреби економіки України у кваліфікованих робітниках з активною життєвою позицією, які були б готовими змінюватися самим і змінювати світ навколо.

Для тривалого й успішного професійного життя здобувачі професійної (професійно-технічної) освіти повинні бути конкурентоспроможними на ринку праці. Тому педагоги ПТНЗ сприяють формуванню та ефективній реалізації особистого потенціалу кожного учня, застосовують найновіші освітні технології, розробляють власні методики. Для того, щоб майбутні кваліфіковані робітники впевнено почувалися в умовах постійних змін на ринку праці, навчальна, виховна, методична і організаційна робота педагогічного колективу націлена на всебічний розвиток здобувача освіти та формування його ключових, загальнопрофесійних та професійних компетентностей, орієнтованості на здоровий спосіб життя. Свідоме ставлення учня до свого здоров’я є однією з умов його успішного навчання, а згодом — тривалої і продуктивної професійної діяльності.

Безпечна праці та підтримання високого рівня працездатності кваліфікованого робітника забезпечуються сформованістю у нього ціннісного ставлення до життя і здоров’я людини. Тому в умовах навчальних закладах, де учні здобувають професійну (професійно-технічну) освіту, багато уваги приділяється формуванню здоров’язбережувальної компетентності в процесі вивчення охорони праці.

На уроках охорони праці учні здобувають системні знання щодо безпеки праці за обраною професією, засвоюють вимоги виробничої санітарії та гігієни праці,  пожежної безпеки та електробезпеки, вивчають правові та організаційні основи охорони праці й набувають навичок надання домедичної допомоги. При оцінюванні навчальних досягнень учнів з дисципліни «Охорона праці» береться до уваги їх здатність визначати потенційні небезпеки та пропонувати запобіжні заходи. Тому в процесі викладання охорони праці педагоги активно реалізовують міжпредметні зв’язки для аналізу умов праці, виробничого обладнання й інструменту, речовин та матеріалів, що використовуються у роботі.

Результатом є розвиток в учнів ціннісного ставлення до людського життя і здоров’я. Майбутні кваліфіковані робітники розуміють, що їх успішна самореалізація, професійний розвиток, матеріальний добробут і психологічний комфорт, конкурентоспроможність на ринку праці мають обов’язкову передумову — здоров’я, безпечну працю, акуратність, уважність, свідоме дотримання вимог охорони праці.

Статут (Конституція) Всесвітньої організації охорони здоров’я називає здоровий розвиток дитини чинником першорядної важливості, а здатність жити гармонійно в мінливих умовах середовища — основною умовою такого розвитку. Здоров'я — це не тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів; воно є станом повного фізичного, душевного і соціального благополуччя [1, с.1]. Таке розуміння поняття «здоров’я» робить очевидним той факт, що сучасні наукові підходи до формування особистості учня  немислимі без урахування психології і все активніше використовують її досягнення.

Позитивна психологія — галузь психології, яка займається дослідженням позитивних аспектів психіки людини. Таких аспектів є чимало: чесність, доброта, креативність, лідерство, соціальний інтелект, критичне мислення та ін. В момент переживання позитивних емоцій люди схильні мислити глобально, бачать цілісну картину [2, с. 332].

Педагоги, які прагнуть впроваджувати у свою щоденну практику досягнення позитивної психології, розуміють, що просто педагогічної освіти може бути недостатньо для коректного застосування у навчально-виховному процесі прийомів позитивної психології. Тому доцільним є спеціальне навчання, наприклад, онлайн-курс Вищої школи освіти Relay (США) «Teaching Character and Creating Positive Classrooms» на платформі Coursera.

Охорона праці — дисципліна, у якій позитивний підхід вкрай важливий, адже в процесі навчання ми оперуємо поняттями «шкідливий виробничий фактор», «нещасний випадок», «пожежа», «травма».  Тому важливо мати в арсеналі методи навчання, які дозволяють розвивати в учнів впевненість у власній здатності безпечно працювати, позитивно оцінювати свій вибір професії.

Отак виявляється, що охорона праці — це не тільки про заземлення, протигази і вогнегасники. Охорона праці — це про цінності: збереження здоров’я, довге і продуктивне життя. Тому в процесі формування здоров’язбережувальної компетентності учнів ПТНЗ на уроках охорони праці доцільно розвивати їх навички рефлексії, звертати увагу на зв'язок особистих якостей людини з її ставленням до безпеки праці та почуттям власної відповідальності за своє здоров’я. Кожна людина — унікальна, і має свій неповторний набір психологічних характеристик. Тому у одній і тій же виробничій ситуації люди діють по-різному. Варто пояснити учням, що незалежно від особливостей їхньої психіки, вони здатні виконувати вимоги охорони праці та адекватно реагувати на можливі позаштатні ситуації. Аби переконати кожного, що він здатний правильно діяти в нестандартних умовах, можна запропонувати учням самостійно проаналізувати риси свого характеру і визначити, які з них сприятимуть адекватній поведінці в критичній ситуації. Кожен опинявся у ситуації, коли він швидко зреагував, правильно діяв в критичних умовах. Такі вчинки не обов’язково мають бути масштабні та значущі. Головне — віднайти позитивний досвід розв’язання проблеми. Щоб зміцнити впевненість учнів у власних силах, доцільно акцентувати їх увагу на тому, що вони можуть оцінювати ситуацію, розв’язувати проблеми, приймати рішення і раціонально діяти. [3, с.42].

Необхідною умовою здатності педагога формувати здоров’язбережувальну компетентність учнів є база знань із проблеми здоров’язбереження відповідно до специфіки професій, за якими здійснюється підготовка у конкретному ПТНЗ, а також відповідні вміння й навички, необхідні для здійснення здоров’язбережувальної діяльності. Здоровий спосіб життя повинен бути для педагога життєвим пріоритетом, тоді сам педагог зможе стати для своїх учнів взірцем [4, с.23].

Таким чином, застосування досягнень позитивної психології у поєднанні з особистісно орієнтованими технологіями навчання сприяють розвитку здоров’язбережувальної компетентності учня, дозволяють виявити, задіяти і збагатити його суб'єктивний досвід здоров’язбереження.  У процесі вивчення охорони праці в майбутнього кваліфікованого робітника формується культура безпеки праці, розвивається ціннісне ставлення до здоров’я та позитивна налаштованість на успішну роботу за обраним фахом.

Використані джерела:

  1. Constitution of The World Health Organization, на офіційному сайті ВООЗ: http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf
  2. Fredrickson, B. L. (2003). The value of positive emotions. American Scientist, 91, р. 330–335.
  3. Шукалюк Г. П. 8 порад, як ефективно навчити працівників прийомам домедичної допомоги // Довідник спеціаліста з охорони праці: журнал. — 2018. — №1. — С. 41–43.
  4. Шукалюк Г. П. Готовність педагогів ПТНЗ до розвитку здоров’язбережувальної компетентності учнів // Методичний вісник: Інформаційно-методичний збірник. Рівне: НМЦ ПТО, 2018. — №1. — С.22–25.
Категорія: