Міжпредметні зв’язки на уроках охорони праці

Шукалюк Г. П. Міжпредметні зв'язки на уроках охорони праці // Профтехосвіта: журнал. — 2016. —  №4 (88). — С. 40–42.

 

Основне завдання предмета «Охорона праці» в ПТНЗ — надати учням знання з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пропагувати безпечні та нешкідливі умов праці. Тому системна реалізація міжпредметних зв’язків є умовою досконалого вивчення цієї дисципліни. Професійно-технічний навчальний заклад — це середовище, у якому поєднуються навчальна і виробнича діяльність учнів, здійснюється їх професійна адаптація. Така особливість ПТНЗ створює сприятливі умови для максимального розкриття міжпредметних зв’язків. На запропонованому уроці міжпредметні зв’язки реалізуються у процесі узагальнення й систематизації знань учнів.

 

Професія: «Верстатник широкого профілю»

Тема програми: Основи безпеки праці у галузі

Тема уроку: Загальні питання безпеки праці. Роботи з підвищеною небезпекою. Засоби захисту від небезпечних та шкідливих чинників

Мета:
навчальна: узагальнити і систематизувати знання учнів про шкідливі і небезпечні виробничі чинники, характерні для роботи верстатника широкого профілю; 
виховна: сприяти формуванню в учнів системи цінностей, у центрі якої — людина, її життя, здоров’я і безпека; 
розвивальна: розвивати в учнів навички аналізу умов праці й виявлення можливих небезпек;

Тип уроку: узагальнення і систематизації знань

Принципи навчання: науковість, системність, логічність, наочність

Технології: особистісно-зорієнтована, проблемно-дослідницька

Дидактичне забезпечення: робочі зошити, плакат «Наш шлях до безпеки», мультимедійна презентація «Загальні питання безпеки праці. Роботи з підвищеною небезпекою. Засоби захисту від небезпечних та шкідливих чинників», натуральні зразки деталей з різних матеріалів, картки із зображеннями верстатів різних груп, бланки таблиць «Засоби захисту».

Міжпредметні зв’язки: технологія верстатних робіт, матеріалознавство, виробниче навчання, основи правових знань.

 

Хід заняття

І. Організаційна частина

Перевірка присутності учнів на занятті (за рапортом).

Вступна вправа «Наш шлях до безпеки». 

Щодня, йдучи на заняття до ліцею, ми наближаємося до опанування своєї професії.  Щоб робота за обраною професією приносила лише позитивні емоції, щоб ми почували себе комфортно, впевнено, безпечно, ми вивчаємо охорону праці. Кожен урок охорони праці — це крок на шляху до безпеки праці. Я пропоную і зараз символічно ступити на крок уперед. 

Перед вами — папір. Намалюйте на ньому слід ноги.

Тепер виріжте цей слід. Для цього я роздам вам ножиці. Як і кожен ріжучий інструмент, вони вимагають обережності. Не торкайтесь руками ріжучих країв. Передавайте ножиці держальцями вперед.

Безпека праці — спільна справа, тому складіть ваші «кроки» разом перед собою на столі. Згодом ми до них повернемося.

 

ІІ. Актуалізація опорних знань

1.    Що ми розуміємо під терміном «охорона праці»?

2.    Яка мета охорони праці?

3.    Що таке шкідливі і небезпечні виробничі чинники? Чи тотожні ці терміни? Яка між ними різниця?

4.    На які групи поділяють шкідливі і небезпечні виробничі чинники? Які з них характерні для роботи верстатника широкого профілю?

 

IІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів 

Викладач.
Питання, які ми порушили, цікавлять представників усіх професій. Отже, з одного боку, вони загальні, а з іншого — охорона праці верстатника має деякі особливості. Їх ми сьогодні й розглянемо. 

Із визначення терміна «охорона праці» випливає, що вона покликана захистити працівника від багатьох небезпек. Очевидно, що для кожної професії можна визначити низку найхарактерніших шкідливих і небезпечних виробничих чинників. Саме на ці чинники ми звертаємо особливу увагу, коли вивчаємо охорону праці як навчальний предмет, і коли застосовуємо все вивчене під час роботи на верстатах. 

Верстати бувають різними, і сьогодні ми обговоримо особливості охорони праці під час роботі на верстатах різних груп. Звичайно, робота з кожною групою верстатів має свої особливості. Але слід також враховувати, який матеріал обробляється. Сьогодні ми обговоримо особливості обробки матеріалів.

Для кожного різновиду робіт характерний певний ступінь небезпеки. Однак, є низка робіт, які характеризуються підвищеним ступенем ризику виникнення аварій, загрози життю, заподіяння шкоди здоров'ю. Такі роботи називають роботами з підвищеною небезпекою. Як ви думаєте, чи виконують верстатники такі роботи? Сьогодні дізнаємося.

Усі ми хочемо, щоб на робочому місці були створені безпечні умови праці. Але є різновиди робіт, де повністю усунути шкідливі і небезпечні чинники неможливо. Тоді використовують засоби захисту для послаблення їх шкідливого впливу.

 

ІV. Узагальнення й систематизації знань

1. Шкідливі й небезпечні виробничі чинники в роботі верстатника широкого профілю.

Викладач.
Шкідливі і небезпечні виробничі чинники можуть відрізнятися залежно від обладнання, на якому працює верстатник. 

Як відомо, верстати об’єднують у групи. І ми об’єднаємося в групи. Кожна з груп учнів обере для роботи один із різновидів верстатів:
•    токарні 
•    свердлильні, розточувальні
•    шліфувальні, заточувальні
•    фрезерні
•    стругальні, довбальні, протяжні

Методичний коментар. Учням потрібно витягнути картку із зображенням верстата і сказати, до якої групи він належить (додаток 1). 

Завдання. Охарактеризуйте верстати цієї групи з погляду охорони праці (зважаючи на будову і принцип роботи верстата, виявити шкідливі й небезпечні чинники та назвати вимоги безпеки під час роботи).

Для цього група обирає майстра (учня, яких характеризує верстат і визначає шкідливі і небезпечні виробничі чинники) та інженера з охорони праці (учня, який назве вимоги безпеки, які визначить група).

 

2. Безпека праці під час обробці окремих металів і сплавів

Вправа «Чорна скринька»

Із чорної скриньки виймають деталь. 

Завдання. Визначте, з якого матеріалу вона виготовлена і назвіть правила техніки безпеки під час обробки цього матеріалу. 

 

3. Роботи з підвищеною небезпекою.

Викладач.
Чи можна, на вашу думку, зарахувати роботу верстатника до робіт з підвищеною небезпекою? Який нормативний документ визначає, чи є ця робота роботою з підвищеною небезпекою?

Завдання. З Переліку робіт з підвищеною небезпекою виокремте ті, які може виконувати верстатник широкого профілю (це завдання дається учням заздалегідь, щоб вони мали час вивчити Перелік, проаналізувати різновиди робіт, включені до нього, та зіставити їх з освітньо-кваліфікаційною характеристикою верстатника широкого профілю). 

На уроці учень ознайомлює присутніх із виокремленими різновидами робіт, інші за потреби доповнюють.

 

4. Засоби захисту від шкідливих і небезпечних чинників.

Викладач.
Щоб уникнути дії шкідливих і небезпечних чинників на верстатника, намагаються  створити такі умови праці, за яких цих чинників немає. Тому застосовують засоби захисту. Як відомо, вони бувають індивідуальними й колективними. Яка між ними різниця?

Завдання. Скласти таблицю для кожного шкідливого й небезпечного чинника, характерного для верстатів певної групи, запропонувати засоби індивідуального і колективного захисту. Учням роздають незаповнені таблиці «Засоби захисту», вони повинні вписати чинники відповідні засоби індивідуального і колективного захисту (додаток 2).

 

V. Домашнє завдання

Повторити вивчений матеріал.

 

VI. Підбиття підсумків. 

Робота з плакатом «Наш шлях до безпеки».

Викладач.
Перед нами на партах «кроки» на шляху до безпеки праці (вирізані на початку уроки сліди). Сьогодні кожен із нас ступив на зустріч безпеці. І з цих кроків складається наш спільний шлях до безпеки праці. Виходячи з кабінету, прикріпіть свій слід на «Наш шлях до безпеки праці», розміщений на дошці.

Прикріплені файлиРозмір
додаток 161.04 КБ
додаток 266.82 КБ
Категорія: