Підсумкові контрольні роботи з креслення в ПТНЗ

Шукалюк Г. П. Підсумкові контрольні роботи з креслення в ПТНЗ // Технічна творчість: Збірник наукових праць. Хмельницький: ХНУ, 2015. — №1. — С.110–112.

 

Зміст більшості функцій контролю досить глибоко розкритий в педагогічній літературі, в той час як мотиваційна функція контролю вивчена недостатньо. Найчастіше викладачі використовують контроль тільки як інструмент здійснення «зворотного зв'язку» і не враховують його здатність впливати на навчальну мотивацію студентів. [2].

У сучасному суспільстві молоді люди часто знаходяться в ситуаціях, пов’язаних з діяльністю досягнення. В закладах освіти оцінюється навчальні досягнення учнів, на роботі — трудові досягнення. Професійно-технічний навчальний заклад — це середовище, у якому поєднуються навчальна і виробнича діяльність учнів, починається їх професійна адаптація [3]. Тому дуже важливо, щоб педагоги, оцінюючи учнів, прагнули зробити контроль не лише повним і об’єктивним, а ще сприяли формуванню позитивного сприйняття контролю учнями.

Більшість досліджень, спрямованих на вивчення зв’язку між мотивацією та успішністю в навчальному закладі, професійній діяльності, свідчать про зв’язок між високою або орієнтованою на успіх мотивацією і академічною успішністю (McClelland et al., 1953, с. 237, 240; Rosen, 1956; Weiss et al., 1959; Shaw, 1961; Uhlinger & Stephens, 1960; Robinson, 1964; Meyer et al., 1965) [4]. Реалізовуючи мотиваційну функцію контролю, варто зазначити, що ефективність контролю оцінюють не тільки викладачі і адміністрація навчального закладу, а й учні. Для того, щоб результати контролю були поштовхом до коригування учнем власної навчальної діяльності, необхідно, аби в учня було відчуття справедливості контролю, його прозорості.

Оскільки роль контролю значна, педагоги Рівненського професійного ліцею прагнуть постійно вдосконалювати методику ведення контролю, оновлюють зміст і форми завдань, реагуючи на зміни навчальної ситуації та появу інновацій у педагогіці, впроваджують передовий педагогічний досвід і діляться власним. Однією з педагогічних умов формування графічної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників є одержання викладачем об’єктивної інформації про хід навчальної діяльності учнів. Контрольні роботи, графічні завдання, тестування передбачають визначення рівня якості знань: їх повноти, систематичності, усвідомленості, а також рівня сформованості складових графічної компетентності [1].

Особливий вид контрольних робіт — підсумкові, які проводяться на закінченні етапу навчання і покликані не тільки оцінити здатність учнів до комплексного застосування знань, вмінь і навичок, перевірити логіку засвоєння матеріалу, осмислення учнями знань з предмету і ступінь їх узагальнення. Оскільки учні здобувають професійну освіту, то перевіряється також здатність учнів використовувати здобуті на заняттях з креслення знання у конкретній виробничій ситуації, читати та виконувати креслення з професії, зокрема, слюсаря з ремонту автомобілів. Така контрольна робота ще й розширює професійний світогляд учнів, сприяє успішній професійній адаптації.

Для того, щоб конкретна контрольна робота з предметів «Технічне креслення», «Читання креслень» для професії «Слюсар з ремонту автомобілів» ДСПТО 7231.G0.50.20-2014  максимально відповідала таким високим вимогам, у Рівненському професійному ліцеї виважено підходять до розробки її структури.

Варіанти роботи мають рівнозначну складність. Структурно завдання складається із кількох частин, у яких учням пропонується:

  • прочитати позначення на кресленні допусків форми та розташування поверхонь, які зустрічаються на робочих кресленнях деталей автомобілів;
  • встановити відповідність між позначеннями перерізів на кресленні деталі та зображенням фігур перерізів;
  • проаналізувати форму деталі за її проекціями, вказавши поверхні, яким належать задані точки (розчленувати деталь на прості геометричні тіла та встановити їх форму, використавши проекційний зв’язок);
  • виконати ескіз деталі за її аксонометричною проекцією (вивчити конструкцію деталі, визначити головне зображення та необхідну кількість зображень, нанести розміри);
  • прочитати креслення деталі («Клапан випускний», «Шатун», «Кришка шатуна» відповідно до варіанту).

Таким чином, завдання вимагають від учнів не тільки виявлення знань з окремих тем і розділів зазначених дисциплін, а й здатності їх інтегровано застосовувати для читання і виконання креслень за професією «Слюсар з ремонту автомобілів».

 

Список використаних джерел:

  1. Воронцова І. В. Педагогічні умови формування графічної компетентності учнів ПТНЗ // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 31’2012.
  2. Каменева И.О. Контроль как средство формирования учебной мотивации студентов высших учебных заведений. Саранск — ГОУ ВПО «Мордовский государственній університет им. Н.П.Огарева»: 2009.
  3. Легенька Ю.В., Шукалюк Г.П. Дослідження зв’язку мотивації досягнення та самооцінки учнів ПТНЗ // Сучасна освіта і наука в Україні: традиції та інновації — Одеса, ГО «ІОМП», 2015.
  4. Хекхаузен Х. Психология мотивации достижения — Санкт-Петербург: Речь, 2001.

 

Прикріплені файлиРозмір
Публікація Корнійчук Н. В.210.54 КБ
Наступна конференція11.92 КБ
Категорія: