Сайт викладача охорони праці як додатковий електронний освітній ресурс для підготовки кваліфікованих робітників

 

Шукалюк Г. П. Сайт викладача охорони праці як додатковий електронний освітній ресурс для підготовки кваліфікованих робітників // Профтехосвіта: журнал. — 2017. —  №11 (107). — С. 24–26.

інтернет спрощує доступ до інформації

Останнім часом дедалі поширенішими стають сайти, створені викладачами, адже на них можна знайти інформацію, ретельно відібрану і перевірену фахівцем із предмета. Пропонуємо ознайомитися з особливостями розробки та використання сайту з предмета «Охорона праці».

 

Актуальність та особливості розробки сайтів із охорони праці

Необхідність звернення до електронних освітніх ресурсів спричинила зміни, що постійно відбуваються в нормативних документах з охорони праці та які не можливо вмістити в уже виданий підручник.

Необхідність доповнення підручника інформа­цією із сайту пояснюється тим, що зміст друко­ваних підручників з охорони праці стандартний і сформований так, щоб посібник підходив для учнів усіх професій. У зв'язку із цим у підручниках теми висвітлено в загальному вигляді, без професійного спрямування на підготовку до здобуття конкретної професії. Тому виникла потреба в додаткових ресурсах, щоб виконувати вимоги освітньо-квалі­фікаційних характеристик, викладені у державних стандартах професійно-технічної освіти. Одним із таких ресурсів є сайт викладача охорони праці.

Варто зазначити, що інформацію, розміщену на сайті, приведено у відповідність до навчальних програм. Ще одна перевага матеріалів із сайту викладача полягає в тому, що в разі будь-яких змін у нормативних документах з охорони праці викладач оперативно вносить зміни до відповід­ної статті на сайті (з друкованим підручником це неможливо).

Наш авторський сайт викладача охорони праці Рівненського професійного ліцею створено за допомогою системи управління контентом Drupal (адреса сайту: http://op.rv.ua/).

 

Сайт дає змогу вирішувати такі завдання:

 • забезпечувати доступ учнів до навчаль­них матеріалів із предмета в будь-який час за допомогою різних пристроїв (ПК, план­шета, мобільного телефону, телевізора із виходом в мережу Інтернет) на будь-якій платформі (Windows, Linux, iQS, Android);
 • розвивати пізнавальний інтерес учнів до охорони праці та своєї професії;
 • створювати безпечні та нешкідливі умов праці, пропагувати здоровий спосіб життя, накопичувати позитивний досвід щодо профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань, сприяти розвитку здоров'язбережувальної компетентності учнів;
 • аналізувати календарну/частотну по­требу учнів в отриманні інформації з різних тем (із використанням Google Analytics) і задовольняти потребу учнів в отриманні інформації.

Матеріали, розміщені на сайті, відповідають ви­могам державних стандартів професійно-технічної освіти із професій, підготовка за якими ведеться в Рівненському професійному ліцеї:

 • ДСПТО 8211.DJ.28.52-2014 «Верстатник широкого профілю»;
 • ДСПТО 7212 D29014-2006 «Електрогазозвар­ник»;
 • ДСПТО 7213.GO.50.20-2014 «Рихтувальник кузовів»;
 • ДСПТО 7241.С.ЗЗ.14-2014 «Електромонтер із ремонту й обслуговування електроустаткування»;
 • ДСПТО 7231 .G0.50.20-2014 «Слюсар із ремон­ту автомобілів»;
 • ДСПТО 8322.2.160008-2006 «Водій автотран­спортних засобів» категорій «В», «С»;
 • ДСПТО 4112.DE.22.00-2014 «Оператор комп'ютерної верстки».

 

Актуальність освітнього ресурсу забезпечується його змістом та формою.

За змістом ресурс «Охорона праці. Сайт викладача» http://op.rv.ua/ відповідає чинним держстандартам із тих професій, за якими готує кваліфікованих робітників навчальний заклад. З огляду на той факт, що частина змісту типових навчальних програм із предмета «Охорона праці» є спільною для всіх без винятку професій, можна стверджувати, що матеріали з таких тем стануть корисними для учнів усіх ПТНЗ.

Решта матеріалів є суто професійною (наприклад, матеріали з тегом «Верстати» містять вимоги щодо охорони праці під час роботи на металообробних верстатах різних груп). Такі матеріали не просто дають змогу учням вивчати предмет «Охорона пра­ці», а й сприяють реалізації міжпредметних зв'язків (охорона праці — спецтехнологія — матеріалознав­ство — виробниче навчання), а також професійній адаптації майбутніх кваліфікованих робітників.

За формою ресурс «Охорона праці. Сайт викладача» є сайтом динамічним. Для його функціонування вико­ристовується CMS Drupal — вільна, модульна, з відкри­тим вихідним кодом, розповсюджувана під ліцензією GPL. Створення сайту на такій платформі дає змогу розміщувати інформацію, оновлювати і змінювати без залучення вузькоспеціалізованих програмістів.

На головній сторінці розміщено статті сайту у зворотній хронологічній послідовності (найно­віші — вгорі). Є можливість сортувати матеріали за категоріями (наприклад, «Навчальні матеріали» — це матеріали навчальних програм з охорони праці). Сортувати матеріали можна за допомогою тегів (ключових слів). Також можна здійснювати пошук по сайту, ввівши запит Пошук.

Якщо виникли додаткові запитання або ж про­позиції щодо матеріалів, розміщених на ресурсі «Охорона праці. Сайт викладача», можна зв'язатися з автором сайту за допомогою форми Контакти.

Сайт розроблено з дотриманням стандартів SEO-оптимізації.

Крім того, сайт створено так, щоб ним могли користуватися учні з особливими потребами: дода­ючи зображення, є можливість оснастити його так званим альтернативним текстом — текстом, який буде використано спеціальними браузерами для людей із вадами зору, щоб вони могли знати, що зображено на картинці.

Також сайт оснащений кнопками шерінгу в соцмережах (Google+, ВКонтакте, Facebook, Twitter), що дає змогу користувачам ділитися корисною інформацією з друзями.

Дизайн сайту адаптивний. Це забезпечує пра­вильне відображення сайту на всіх пристроях і на різних платформах (Windows, Linux, iOS, Android). Уміст сайту динамічно підлаштовується під будь-які розміри вікна браузера.

Оскільки електронний освітній ресурс «Охорона праці. Сайт викладача» є відкритим веб-ресурсом, він повністю доступний для відвідувачів, реєстрація непотрібна.

 

Використання матеріалів освітнього ресурсу на уроках охорони праці

Матеріали освітнього ресурсу «Охорона праці. Сайт викладача» може бути використано під час проведення уроків різних типів.

Наприклад, на уроці вивчення нового матеріалу для професії «Верстатник широкого профілю» можна об'єднати учнів у групи по кілька осіб і запропонувати кожній групі опрацювати по одному питанню із тих, що виносяться на розгляд на уроці (скажімо, особливості охорони праці під час роботи на металообробних верстатах різних груп). Далі кожна група озвучує своє запитання у вигляді розповіді або графічно (схема, рисунок, ілюстрація зв'язків між поняттями, послідовність виконання операцій) — залежно від структури матеріалу. Згодом учасники інших груп формують свої конспекти на основі почутого, під час чого можна ставити уточнювальні запитання, зокрема й до викладача.

На уроці перевірки знань можна використовувати матеріали сайту за умови, що питання контрольної (самостійної) роботи сформульовано так, що відпо­віді потрібно обґрунтовувати, наводити приклади. Тоді на сайті учні знайдуть опорні відомості — інформацію, на основі якої шляхом власних розду­мів можна знайти правильну відповідь.

Урок будь-якого типу передбачає актуалізацію опорних знань учнів, під час чого матеріали ресурсу «Охорона праці. Сайт викладача» можуть стати в пригоді. Наприклад, вивчення вимог охорони праці щодо стану майстерень передбачає викори­стання понять «робоче місце», «умови праці» та знання класифікації умов праці. Щоб актуалізувати ці знання, можна надати учням (індивідуально, в малих групах або фронтально) опис умов праці й запропонувати встановити, до якого класу умов праці належать ці умови. Для обґрунтування відповіді учні можуть також указати шкідливі й небезпечні виробничі чинники, характерні для цих умов праці. Інформацію про групи чинників та класи умов праці у наочному і чіткому вигляді можна знайти на сайті.

 

 

Категорія: